Tên :

Nguyễn Lê Trọng Nghĩa

Nickname :

Bạch Tạng, SIMP, 03 (không ba)

Tuổi :

17

Gu :

N.H.N

Nhóm Máu :

Bạch Tạng

Đam mê :

Không Thích Tiết Lộ

Màu sắc yêu thích :

Bạch

Ảnh :

Lười Tìm Nữa